Breaking News
Home / ประวัติสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

ประวัติสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

ความเป็นมาของสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

 

ประวัติสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

จากการที่ประเทศไทยได้ริเริ่มและรับเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาแหลมทอง (Southeast Asian Peninsular Games – SEAP Games หรือเซียพเกมส์) ครั้งที่ ๑ ณ กรุงเทพมหานคร ในปี ๒๕๐๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กีฬาเซียพเกมส์ได้เลือกกีฬาวอลเลย์บอล (ประเภททีมชาย) เป็นหนึ่งในชนิดกีฬาที่แข่งขัน แต่ประเทศไทยยังไม่มีสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลมารับผิดชอบ จึงจำเป็นต้องมีองค์กรระดับชาติที่มีสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชียรับรองและต้องเป็นสมาชิกสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชีย และจะเป็นสมาชิกของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ถูกต้องตามกฎข้อบังคับฯ อาจารย์แมน พลพยุหคีรี ซึ่งรู้จักกับบุคลากรในกรมพลศึกษามาก เป็นตัวหลักในการจัดตั้งสมาคมจึงได้ชักชวนคณะบุคคล รวม ๗ คน ร่วมกันจัดตั้งสมาคมขึ้น ประกอบด้วย พลเอก สุรจิต จารุเศรณี นายกอง วิสุทธารมณ์ นายสวัสดิ์ เลขยานนท์ นายเสรี ไตรรัตน์ นายนิคม พลสุวรรณ นายแมน พลพยุหคีรี และนายเฉลิม บุณยะสุนทร โดยในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๐๐ ได้ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานจัดตั้งสมาคมและพิจารณาร่างข้อบังคับของสมาคมขึ้น นายกอง วิสุทธารมณ์ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมให้เป็นผู้แทนดำเนินการ ได้ติดต่อขออนุญาตจากสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ และได้รับอนุญาตให้เป็นสมาคมวอลเลย์บอลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ตามคำสั่งของสภาวัฒนธรรมแห่งชาติที่ ต.๑๑/๒๕๐๒ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๒ โดยมี นายนาค เทพหัสดิน ณ อยุธยา ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ลงนามในใบอนุญาตจัดตั้งสมาคมฯ และได้จดทะเบียนสมาคมที่กรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทยอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๐๒

ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๐๒ ได้มีประกาศใช้ข้อบังคับของสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย เป็นฉบับแรก โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการบริหาร ๗ ตำแหน่ง อยู่ในตำแหน่งสมัยละ ๔ ปี คณะกรรมการฯ ชุดนี้ถือเป็นคณะกรรมการบริหารชุดแรกของสมาคมฯ ประกอบด้วย

๑.      พลเอก สุรจิต จารุเศรณี             เป็นนายกสมาคมฯ

๒.    นายกอง วิสุทธารมณ์                เป็นอุปนายก

๓.     นายแมน พลพยุหคีรี                 เป็นเหรัญญิก

๔.     นายเฉลิม บุณยะสุนทร             เป็นเลขานุการ

๕.     นายสวัสดิ์ เลขยานนท์              เป็นกรรมการ

๖.      นายเสรี ไตรรัตน์                        เป็นกรรมการ

๗.     นายนิคม พลสุวรรณ                 เป็นกรรมการ

ช่วง ๒๕ ปีแรก (พ.ศ.๒๕๐๒ – ๒๕๒๗)

หลังจากกีฬาเซียพเกมส์ครั้งที่ ๑สมาคมฯ มีกิจกรรมการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยระดับประชาชนเพียงรายการเดียว ปีละครั้งกับกีฬาแห่งชาติ (กีฬาเขตแห่งประเทศไทยเดิม จัดโดยองค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย) ที่ทีมชาติลงแข่งขันไม่ได้เท่านั้นก่อนซีเกมส์ครั้งที่ ๑๓ (๒๕๒๘) มีทีมชาติไทยไม่ได้พัฒนาเพราะได้แข่งขันในระดับนานาชาติเฉพาะกีฬาเซียพเกมส์และกีฬาซีเกมส์ (๒ ปี ต่อครั้ง) กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ และได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันเยาวชนชายชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่ ๑ ที่เกาหลีใต้ และทีมชายได้ไปแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกครั้งที่ ๕ ที่โตเกียวเท่านั้น

ตั้งแต่ประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลระดับนานาชาติเป็นครั้งแรกในการแข่งขันกีฬาแหลมทอง (เซียพเกมส์) ครั้งที่ ๑ เมื่อปี ๒๕๐๒ จนถึงครั้งที่ ๘ ทีมชายได้เหรียญทองเพียงครั้งเดียวในการแข่งขันครั้งที่ ๑ แต่ยังได้เหรียญเงินและทองแดง ทุกครั้ง ยกเว้นครั้งที่ ๕ ที่ไม่ได้ส่งแข่ง และครั้งที่ ๗ ที่ไม่ได้เหรียญใดเลย ส่วนทีมหญิงมีโอกาสได้เหรียญทองในการแข่งขันครั้งที่ ๔ และ ๘ ซึ่งจัดการแข่งขันที่กรุงเทพฯ และในการแข่งขันครั้งอื่นๆ ได้เหรียญเงิน หรือทองแดงทุกครั้งเมื่อเปลี่ยนชื่อการแข่งขันจากเซียพเกมส์เป็นซีเกมส์ (Southeast Asian Games) ในการแข่งขันครั้งที่ ๙ ทีมชาย-หญิง ยังคงได้หรียญทองแดงส่วนในการแข่งขันเอเชี่ยนเกมส์ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพทั้ง ๓ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๕ ปี ๒๕๐๙ ครั้งที่ ๖ ปี ๒๕๑๓ และ ครั้งที่ ๘ ปี ๒๕๒๑ ทีมวอลเลย์บอลไม่ประสบผลสำเร็จเพียงเข้าร่วมการแข่งขันในฐานะเจ้าภาพเท่านั้น

ทีมวอลเลย์บอลไทยประสบภาวะตกต่ำไม่ได้เหรียญใด ๆ เลย ถึง ๓ ครั้ง ติดต่อกันตั้งแต่กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๑๐ – ๑๒ ประกอบกับมีปัญหาด้านการบริหารสมาคม ทำให้เกิดความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารใหม่ โดยได้เรียนเชิญ นายพิศาล มูลศาสตรสาทร ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในขณะนั้นเข้ารับตำแหน่งนายกสมาคมฯ

เมื่อรับตำแหน่งนายกสมาคมฯ ปลัดพิศาลฯ ได้แนะนำให้เชิญผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเข้ามาร่วมบริหารในสมาคมฯ อีกมากมาย แม้ปลัดพิศาลฯ จะมีภารกิจมาก แต่ก็ให้ความสนใจกับงานของสมาคมฯ อย่างต่อเนื่อง

การที่สมาคมฯ มีฐานการทำงานที่แข็งแกร่งจากกระทรวงมหาดไทย ทำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้ความร่วมมือสนับสนุนวงการวอลเลย์บอล เป็นการกระจายฐานของกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยออกไปในวงกว้างทั่วประเทศ

ผู้บริหารของสมาคมฯ ในยุคต่อๆ มาได้ดำเนินงานตามนโยบายที่นายกฯ พิศาลฯ ให้ไว้มาโดยตลอด และสร้างโอกาสให้ผู้ฝึกสอนและนักกีฬาได้เรียนรู้การพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลอย่างต่อเนื่องจนผู้ฝึกสอนไทยมีความสามารถสร้างทีมแข่งขันในระดับทวีปและระดับโลก ประกอบกับสมาคมฯ มีแผนงานการปฏิบัติงานที่ชัดเจนตามปฏิทินที่กำหนดไว้ทุกปี และมีผู้ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจนสามารถจัดการแข่งขันระดับทวีปและระดับโลก และร่วมการแข่งขันระดับทวีปและระดับโลกเป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ในยุคต่อๆ มา ภายใต้การนำของนายกสมาคมฯ นายอารีย์ วงศ์อารยะ นายชนะศักดิ์ ยุวบูรณ์ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช และนายพงศ์โพยม วาศภูติ นายกสมาคมฯ คนปัจจุบัน ได้ทำหน้าที่ติดต่อกันมาตามลำดับ และในแต่ละยุคก็สามารถสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งภายในประเทศ ระดับทวีปและระดับโลกอย่างต่อเนื่อง

การจัดการแข่งขันระดับอายุต่างๆ ภายในประเทศ

ภายหลังการเข้ามาบริหารของนายกสมาคมฯ คนใหม่ คือ นายพิศาล มูลศาสตรสาทร ในปี ๒๕๒๘ นอกจากจัดการแข่งขันระดับประชาชนเป็นปฏิทินประจำปีแล้ว สมาคมฯ พยายามขยายพื้นที่โดยได้เริ่มจัดการแข่งขันให้มากขึ้นทั่วประเทศเพื่อเป็นการพัฒนาระดับรากหญ้าทั่วประเทศ ถ้วยแรกที่ประสบความสำเร็จ คือ พาวเวอร์ทัวร์นาเมนท์ เป็นทัวร์นาเมนท์แรกที่จัดกันทั่วประเทศ โดยคุณจรูญ วานิชชา หรือ จุ่น บางระจัน ร่วมกับ คุณสมิต มานัสฤดี หัวหน้ากองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐในขณะนั้น ได้แนะนำบริษัทรองเท้าบาจาแห่งประเทศไทย จำกัด ซึ่งมีคุณเฉลิม จันทร์อุไร เป็นผู้จัดการ และคุณระวีวรรณ แจ้งเจนกิจ เป็นผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ให้เข้ามาช่วยเป็นผู้สนับสนุนสมาคมฯ จัดการแข่งขันในระดับอายุไม่เกิน ๑๘ ปี คัดเลือกผู้ชนะในแต่ละภาคมาแข่งขันในรอบสุดท้ายระดับประเทศ และสมาคมฯ ได้ขอพระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แต่เนื่องจากสภาพทางเศรษฐกิจในภายหลัง จึงได้เปลี่ยนผู้สนับสนุนมาเป็นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จนถึงปัจจุบัน นับเป็นปีที่ ๒๗ แล้ว

การแข่งขันระดับอายุ ๑๔ ปี เป็นรายการที่ ๒ เริ่มจากบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เข้ามาให้การสนับสนุนจัดการแข่งขันยุวชนเครือซิเมนต์ไทย ในปัจจุบันได้เปลี่ยนผู้สนับสนุนมาเป็นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ บริษัทสุพรีม ดิสตริบิวชั่น จำกัด จนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ ๒๓

จากกิจกรรมต่าง ๆ ที่สมาคมฯ ดำเนินการ ทำให้มีผู้สนับสนุนในประเทศให้ความสนใจในการพัฒนาระดับรากหญ้ามากขึ้น การแข่งขันระดับอายุ ๑๖ ปี เป็นรายการที่ ๓ ที่สมาคมฯ จัดขึ้นทั่วประเทศ ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัทเสริมสุข จำกัด (มหาชน) จัดการแข่งขันยุวชนเป๊ปซี่ มาอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ ๑๙ สมาคมฯ ได้ขอพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

บริษัทไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือสหพัฒนพิบูล เริ่มเข้ามาช่วยการแข่งขันในระดับอายุ ๑๒ ปี ไลอ้อนคัพ ซึ่งเป็นการจัดที่ไม่ค่อยมีใครอยากจัด แทบจะไม่ได้ผลตอบแทนจากการประชาสัมพันธ์เลย เพราะไม่ค่อยมีผู้สนใจกับการแข่งขันของเด็กๆอายุ ๑๒ ปี สักเท่าไร ช่วงหลังเมื่อเครือสหพัฒน์หยุดสนับสนุน บริษัทสยามกว้างไพศาล เข้ามาช่วยจัดการแข่งขันปลายิ้ม มินิวอลเลย์บอล ได้นำทีมที่ชนะเลิศไปแข่งขันและทัศนศึกษาที่สิงคโปร์ หรือฮ่องกงบ้าง แม้ระยะหลังบริษัทสยามกว้างไพศาลจะถอนตัวจากการเป็นผู้สนับสนุนไป สมาคมฯ ก็ยังได้รับการสนับสนุนจากบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด อย่างต่อเนื่อง จนในปัจจุบันได้มีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เข้ามาเป็นผู้สนับสนุนร่วมกับบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นการกลับมาจัดได้ใหม่อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ ๑๐ หลังจากเว้นไป ๓ ปี การแข่งขันระดับอายุ ๑๒ ปีนี้ สมาคมฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่ทรงพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน

สมาคมฯ ได้จัดการแข่งขัน ๔ ระดับอายุ คือ ๑๒, ๑๔, ๑๖ และ ๑๘ ปี ต่อเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบัน อายุของการแข่งขันที่น้อยที่สุดในขณะนี้คือ ๑๐ ปี บางถ้วยก็เป็นปีที่ ๒๗ แล้ว โครงการเหล่านี้ทำให้สร้างนักกีฬาขึ้นมาเสริมได้อย่างต่อเนื่อง

ส่วนการแข่งขันระดับประชาชน เยาวชน ทั้งแบบในร่มและชายหาดในประเทศ บริษัทไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด โดยคุณไกรสร จันสิริ เป็นผู้ให้การสนับสนุนติดต่อกันมา ๒๕ ปี

จากการจัดการแข่งขันตั้งแต่ระดับรากหญ้าจนถึงระดับโลกเป็นประจำทุกปี ทำให้เด็กๆ ในสถาบันการศึกษาหันมาสนับสนุนและเล่นวอลเลย์บอลกันอย่างแพร่หลายทั่วประเทศและทุกระดับอายุเช่นในปัจจุบัน  

การจัดการแข่งขันระดับนานาชาติในประเทศ

นโยบายสำคัญนโยบายหนึ่งที่สมาคมฯยึดปฎิบัติมาก็คือ การพยายามขอเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในระดับนานาชาติในประเทศให้มากที่สุด โดยสมาคมฯ ได้ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้การสนับสนุน มาโดยตลอด และกลุ่มบริษัทแกรนด์สปอร์ตให้การสนับสนุนชุดแข่งขันและฝึกซ้อม

สมาคมฯ ได้จัดการแข่งขันระดับนานาชาติมากมาย ดังนี้

ปี ๒๕๒๙             การแข่งขันเยาวชนชาย และหญิงชิงแชมป์เอเชีย ที่กรุงเทพมหานคร

ปี ๒๕๓๓             การแข่งขันเยาวชนชายชิงแชมป์เอเชีย ที่กรุงเทพมหานคร

การแข่งขันเยาวชนหญิงชิงแชมป์เอเชีย ที่จังหวัดเชียงใหม่

ปี ๒๕๓๔             การแข่งขันชิงแชมป์เอเชียหญิง ที่กรุงเทพมหานคร

ปี ๒๕๓๕             การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด เอเชี่ยนซีรี ที่พัทยา จังหวัดชลบุรี

ปี ๒๕๓๖              การแข่งขันชิงแชมป์เอเชียชาย ที่จังหวัดนครราชสีมา

การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด เอเชี่ยนซีรี ที่พัทยา จังหวัดชลบุรี

ปี ๒๕๓๗             การแข่งขันเยาวชนหญิงชิงแชมป์โลก ที่กรุงเทพมหานคร

การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด เอเชี่ยนซีรี ที่พัทยา จังหวัดชลบุรี

ปี ๒๕๓๘             การแข่งขันชิงแชมป์เอเชียหญิง ที่จังหวัดเชียงใหม่

การแข่งขันยุวชนหญิงชิงแชมป์เอเชีย ที่จังหวัดยะลา

การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด เอเชี่ยนซีรี จังหวัดระยอง

ปี ๒๕๓๙             การแข่งขันเยาวชนหญิงชิงแชมป์เอเชีย ที่จังหวัดเชียงใหม่

การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด เอเชี่ยนซีรี จังหวัดระยอง

ปี ๒๕๔๐              การแข่งขันยุวชนหญิงชิงแชมป์เอเชีย ที่กรุงเทพมหานคร

การแข่งขันยุวชนหญิงชิงแชมป์โลก ที่จังหวัดเชียงใหม่

การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด เอเชี่ยน ทัวร์ จังหวัดตรัง

ปี ๒๕๔๑             การแข่งขันเยาวชนหญิงชิงแชมป์เอเชีย ที่จังหวัดตรัง

การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด เอเชี่ยน ทัวร์ จังหวัดตรัง

ปี ๒๕๔๒            การแข่งขันชิงแชมป์สโมสรเอเชียหญิง ที่กรุงเทพมหานคร

การแข่งขันเยาวชนชายชิงแชมป์โลก ที่จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดศรีสะเกษ

การแข่งขันชิงชนะเลิศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ชายและหญิง ที่จังหวัดศรีสะเกษ

การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดชิงชนะเลิศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ชายและหญิง ที่จังหวัดอุบลราชธานี

(กีฬาซีเกมส์ที่บรูไน ดารุสซาลามไม่มีการแข่งขันวอลเลย์บอล)

การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด เอเชี่ยน ทัวร์ จังหวัดตรัง

ปี ๒๕๔๓             การแข่งขันชิงแชมป์สโมสรเอเชียชาย ที่จังหวัดสุพรรณบุรี

การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด เอเชี่ยน ทัวร์ ที่จังหวัดสงขลา

ปี ๒๕๔๔             การแข่งขันยุวชนหญิงชิงแชมป์เอเชีย ที่จังหวัดตรัง

การแข่งขันชิงแชมป์เอเชียหญิง ที่จังหวัดนครราชสีมา

การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ที่จังหวัดสงขลา

ปี ๒๕๔๕              การแข่งขันชิงแชมป์สโมสรเอเชียหญิง ที่กรุงเทพมหานคร

การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด เอเชี่ยน ทัวร์ ที่จังหวัดสงขลา

ปี ๒๕๔๖              การแข่งขันยุวชนหญิงชิงแชมป์เอเชีย ที่จังหวัดศรีสะเกษ

การแข่งขันเยาวชนหญิงชิงแชมป์โลก ที่จังหวัดสุพรรณบุรี

การแข่งขันยุวชนชายชิงแชมป์โลก ที่จังหวัดสุพรรณบุรี

การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด อายุไม่เกิน 18 ปี ชิงแชมป์โลก จังหวัดชลบุรี

การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด เอเชี่ยน ทัวร์ ที่จังหวัดพัทลุง

การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด เอเชี่ยน ทัวร์ ที่จังหวัดสงขลา

ปี ๒๕๔๗             การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด เอเชี่ยน ทัวร์ ที่จังหวัดพัทลุง

การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด เอเชี่ยน ทัวร์ ที่จังหวัดสงขลา

ปี ๒๕๔๘             การแข่งขันชิงแชมป์เอเชียชาย ที่จังหวัดสุพรรณบุรี

การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด เอเชี่ยน ทัวร์ ที่จังหวัดพัทลุง

การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ที่จังหวัดสงขลา

การแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 1 ที่จังหวัดชัยภูมิ

ปี ๒๕๔๙             การแข่งขันเยาวชนหญิงชิงแชมป์เอเชีย ที่จังหวัดนครราชสีมา

การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด เอเชี่ยน ทัวร์ ที่จังหวัดพัทลุง

การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด เอเชี่ยน ทัวร์ ที่จังหวัดสงขลา

การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด เวิล์ด ทัวร์ ที่จังหวัดภูเก็ต

ปี ๒๕๕๐              การแข่งขันยุวชนหญิงชิงแชมป์เอเชีย ที่จังหวัดกำแพงเพชร

การแข่งขันชิงแชมป์เอเชียหญิง ที่จังหวัดนครราชสีมา

การแข่งขันเยาวชนหญิงชิงแชมป์โลก ที่จังหวัดนครราชสีมา

การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด เอเชี่ยน ทัวร์ ที่จังหวัดพัทลุง

การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ที่จังหวัดสงขลา

การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด เวิล์ด ทัวร์ ที่จังหวัดภูเก็ต

ปี ๒๕๕๑             การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด เอเชี่ยน ทัวร์ ที่จังหวัดพัทลุง

การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด เอเชี่ยน ทัวร์ ที่จังหวัดสงขลา

การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด เวิล์ด ทัวร์ ที่จังหวัดภูเก็ต

ปี ๒๕๕๒            การแข่งขันชิงแชมป์สโมสรเอเชียหญิง ที่จังหวัดนครปฐม

การแข่งขันยุวชนหญิงชิงแชมป์โลก ที่จังหวัดนครราชสีมา

การแข่งขันชิงแชมป์เอเชียมหาวิทยาลัยหญิง กรุงเทพมหานคร

การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด เอเชี่ยน ทัวร์ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด เอเชี่ยน ทัวร์ ที่จังหวัดพัทลุง

การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด เอเชี่ยน ทัวร์ ที่จังหวัดสงขลา

การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด เวิล์ด ทัวร์ ที่จังหวัดภูเก็ต

ปี ๒๕๕๓          การแข่งขันเยาวชนชายชิงชนะเลิศแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่จังหวัดราชบุรี

การแข่งขันเยาวชนชายชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ที่จังหวัดนครปฐมและราชบุรี

การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด เอเชี่ยน ทัวร์ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด เอเชี่ยน ทัวร์ ที่จังหวัดสงขลา

การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด เวิล์ด ทัวร์ ที่จังหวัดภูเก็ต

ปี ๒๕๕๔          การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด เอเชี่ยน ทัวร์ ที่จังหวัดสงขลา

การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดรอบคัดเลือกโอลิมปิก เกมส์

โซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่จังหวัดเพชรบุรี

การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด เวิล์ด ทัวร์ ที่จังหวัดภูเก็ต

ปี ๒๕๕๕          การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด เอเชี่ยน ทัวร์ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด เอเชี่ยน ทัวร์ ที่จังหวัดสงขลา

การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด เวิล์ด ทัวร์ ที่จังหวัดชลบุรี

 

บุคลากรของสมาคมที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานกับสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ (FIVB) และสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชีย (AVC)

เรืออากาศโทชาญฤทธิ์ วงษ์ประเสริฐ

FIVB     กรรมการบริหาร กรรมการสภาการจัดการแข่งขัน ประธานเทคนิคสภาเวิลด์กรังด์ปรีซ์

AVC      รองประธานสหพันธ์ ประธานสภาการจัดการแข่งขัน

ดร.ประเวช รัตนเพียร

AVC      ประธานสภาวอลเลย์บอลชายหาด ปี ๒๕๔๗ – ๒๕๕๐

อาจารย์ทรงศักดิ์ เจริญพงศ์

FIVB     กรรมการฝ่ายผู้ตัดสิน

AVC      เลขานุการฝ่ายผู้ตัดสิน

นพ.เรืองศักดิ์ ศิริผล

AVC   กรรมการสมทบสภาการจัดการแข่งขัน เลขานุกาคณะกรรมการฝ่ายการแพทย์

เกียรติพงศ์ รัชตเกรียงไกร

FIVB     กรรมการฝ่ายผู้ฝึกสอน ปี ๒๕๔๘ – ๒๕๕๐

กฤษฎา ปาณะเสรี

FIVB     ผู้ตัดสินวอลเลย์บอลชายหาดนานาชาติ ปฎิบัติหน้าที่ในรายการต่างๆของสหพันธ์

AVC      ผู้ควบคุมผู้ตัดสิน ผู้ควบคุมการแข่งขัน ในรายการต่างๆ

ภาวนา ศรีธูป

FIVB     ผู้แทนวิเคราะห์การแข่งขันทางสถิติ ผู้ควบคุมการวิเคราะห์การแข่งขันรายการต่างๆ

AVC      ผู้แทนวิเคราะห์การแข่งขันทางสถิติ ผู้ควบคุมการวิเคราะห์การแข่งขันรายการต่างๆ

ปรีชาชาญ วิริยานุภาพพงศ์    

FIVB     ผู้แทนฝ่ายสื่อมวลชนในการแข่งขันต่างๆ เขียนข่าวการแข่งขันรายการต่างๆ ลงเว็บไซต์

AVC      ผู้แทนฝ่ายสื่อมวลชนในการแข่งขันต่างๆ เขียนข่าวการแข่งขันรายการต่างๆ ลงเว็บไซต์

จันทร์เพ็ญ จิรัคคกุล

FIVB     ผู้ตัดสินนานาชาติ ในการแข่งขันชิงแชมป์โลก กีฬาโอลิมปิก 2 ครั้ง

AVC      ผู้ตัดสินนานาชาติ ในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย ระดับต่างๆ

พัลลภ โสวภาค

FIVB     ผู้ตัดสินนานาชาติ ในการแข่งขันชิงแชมป์โลกระดับเยาวชน คัดเลือกชิงแชมป์โลก
เวิลด์กรังด์ปรีซ์ เวิลด์ลีก

AVC      ผู้ตัดสินนานาชาติ ในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย ระดับต่างๆ

แนวคิดการพัฒนาทีมชาติในอนาคต

จากการเริ่มเข้าแข่งขันระดับนานาชาติ สมาคมฯ ต้องใช้ความอดทนเป็นอย่างมาก เพราะเมื่อเริ่มเข้าร่วมแข่งนานาชาติใหม่ ๆ ทีมไทยอยู่อันดับ ๑๐ กว่า เกือบท้ายๆ ของเอเซีย ในกีฬาซีเกมส์สู้อินโดนีเซียกับฟิลิปปินส์ไม่ได้ ต้องใช้เวลาไล่ตามถึง ๗ ปี จนกระทั่งชนะได้อย่างถาวรจนถึงปัจจุบัน

สมาคมฯ ใช้เวลา ๑๔ ปี ไล่ตามไต้หวัน ซึ่งในสมัยนั้นถือว่าเป็นเสือตัวที่ ๔ ของเอเซีย ขณะนี้ทีมไทยมีโอกาสชนะมากกว่าแพ้ และในปัจจุบันทีมไทยกำลังไล่ทันเกาหลี ซึ่งถึงแม้ว่าจะแพ้มากกว่าชนะ แต่ถึงปัจจุบันเกือบจะไม่ได้ต่างกันแล้ว ขึ้นอยู่กับจังหวะในการเล่นเท่านั้นเอง ทีมต่อไปที่อยากชนะให้มากขึ้นก็คือญี่ปุ่น ในขณะนี้เริ่มโอกาสที่จะชนะทีมญี่ปุ่นได้บ้างแล้ว แต่ว่ายังไม่มากครั้งนัก ซึ่งคงต้องการพัฒนาต่อไปอีกถึงแม้ว่าการได้แชมป์เอเชียหญิงในปี ๒๕๕๒ จะดูเหมือนกับไทยเดินทางมาสู่จุดสูงสุดแล้วก็ตาม

ในการพัฒนาทีมต้องยอมรับว่า การพัฒนาทีมชายค่อนข้างยาก อาจจะอยู่ในอันดับ ๔ – ๘ ของเอเซีย ถ้าจะก้าวมากไปกว่านั้น จำเป็นที่จะต้องหาผู้เล่นใหม่ที่มีความสูงไม่น้อยกว่า ๑.๘๕ เมตร แต่ว่าส่วนใหญ่ของทีมต้อง ๑.๙๐ เมตรขึ้นไป เพื่อสู้กับคน ๒.๐๐ เมตรได้ จึงจะอยู่ระดับต้นๆ ของเอเชียอย่างถาวร ซึ่งคงต้องสร้างนักกีฬาประเภทนี้เพิ่มขึ้นเป็นพิเศษ

ด้านทีมวอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิงจัดอยู่ในระดับต้นๆ ของเอเชียแล้ว ถ้าจะก้าวสู่ระดับโลก ก็ต้องหาผู้เล่นที่สูงไม่น้อยกว่า ๑.๗๕ เมตร มาสร้างให้แข็งแรง จึงจะมีโอกาสก้าวหน้าไปได้ ส่วนทีมชายก็พัฒนาได้ลำบากเหมือนกับทีมหญิง

ปัจจุบันในเอเซีย นอกจาก จีน เกาหลี ญี่ปุ่น แล้ว ประเทศไทยก็เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศเช่นเดียวกัน

เรียบเรียงโดย นายกฤษฎา ปาณะเสรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *