Breaking News
Home / ประกาศ

ประกาศ

ประกาศคณะกรรมการฝ่ายผู้ตัดสิน ประจำปี 2567

 1. ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการอบรมผู้ตัดสินวอลเลย์บอล จังหวัดยะลา
 2. ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการเลื่อนระดับชั้น (ภาคปฏิบัติ)
 3. ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการอบรมผู้ตัดสินวอลเลย์บอลชายหาด จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศคณะกรรมการฝ่ายผู้ตัดสิน ประจำปี 2566

 1. ประกาศ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การอบรมผู้ตัดสินวอลเลย์บอล และวอลเลย์บอลชายหาด 
 2. ประกาศ เรื่อง คุณสมบัติ อำนาจ หน้าที่ แนวปฏิบัติผู้ตัดสินวอลเลย์บอล และ วอลเลย์บอลชายหาด
 3. ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการอบรมผู้ตัดสินวอลเลย์บอล จังหวัดสมุทรสาคร 
 4. ประกาศ เรื่อง ขั้นตอนแนวปฏิบัติกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ
 5. ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการอบรมผู้ตัดสินวอลเลย์บอล จังหวัดปราจีนบุรี
 6. ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการอบรมผู้ตัดสินวอลเลย์บอล จังหวัดสระแก้ว
 7. ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการอบรมผู้ตัดสินวอลเลย์บอล จังหวัดระนอง
 8. ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการอบรมผู้ตัดสินวอลเลย์บอล จังหวัดภูเก็ต
 9. ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการอบรมผู้ตัดสินวอลเลย์บอล จังหวัดศรีสะเกษ
 10. ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการอบรมผู้ตัดสินวอลเลย์บอลชายหาด จังหวัดศรีสะเกษ
 11. ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการอบรมผู้ตัดสินวอลเลย์บอล จังหวัดนครพนม

*** ประกาศคณะกรรมการฝ่ายผู้ตัดสินสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ***

 1. ประกาศผู้ผ่านการอบรมผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล โดยหลักสูตรและวิทยากร จากสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมลำปำรีสอร์ท และสนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุง  
 2. ประกาศผู้ผ่านการอบรมผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดโดยหลักสูตรและวิทยากรจากสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี 
 3. ประกาศผู้ผ่านการอบรมผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล โดยหลักสูตรและวิทยากรจากสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ณ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 
 4. ประกาศผู้ผ่านการอบรมผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอลโดยหลักสูตรและวิทยากรจากสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ณ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์
 5. ผู้ผ่านการอบรมผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอลโดยขออนุญาตใช้หลักสูตร วิทยากร และตารางการอบรมผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล จากสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธย
 6. สรุปมติการประชุมคณะทำงานฝ่ายผู้ตัดสิน สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย
 7. ประกาศารสอบเลื่อนขั้นผู้ตัดสินและทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษผู้ตัดสินระดับ AVC วอลเลย์บอลและวอลเลย์บอลชายหาด 
 8. แนบท้ายประกาศการสอบเลื่อนขั้นผู้ตัดสินและทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษผู้ตัดสินระดับ AVC วอลเลย์บอลและ วอลเลย์บอลชายหาด