Home / คำสั่ง

คำสั่ง

คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสิน  ประจำปี ๒๕๖๓

8. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสิน Ajinomoto ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสิน กีฬาราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 “ตะวันออกเกมส์”
6. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสิน Ajinomoto ภาคกลาง
5. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสิน Ajinomoto ภาคใต้
4. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสิน กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 “อุดรธานีเกมส์”
3. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสิน Ajinomoto ภาคเหนือ
2. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสิน กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย “The Sun Games” ครั้งที่ 47
1. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสิน Ajinomoto ภาคตะวันออก