Home / คำสั่ง

คำสั่ง

คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสิน  ประจำปี ๒๕๖๒

๖. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสิน ยุวชน (รอบคัดเลือกภาคกลาง) 
๕. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสิน ยุวชน (รอบคัดเลือกภาคตะวันออก)
๔. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสิน กีฬานักเรียนฯ ครั้งที่ ๔๐
๓. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสิน ยุวชน (รอบคัดเลอกภาคเหนือ)
๒. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสิน ยุวชน (รอบคัดเลอกภาคนครหลวง)
๑. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสิน วิทยุการบินฯ (รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย)